หน้าแรก >> ขั้นตอนในการให้บริการ
ผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ระบบ:
รหัสผ่าน:
สมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้ระบบ

สำหรับเจ้าหน้าที่
เข้าสู่ระบบ

ลิงคืที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานผลิตภัณท์น้ำบริโภค
มาตรฐานน้ำบริโภคและน้ำแร่ กรมทรัพยากรธรณี
มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา
มาตรฐานคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ

ขั้นตอนในการให้บริการ

  1. ลูกค้าติดต่อขอรับบริการกับทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ

  2. ลูกค้ากรอกรายละเอียดขอรับบริการวิเคราะห์และทดสอบในแบบฟอร์ม จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกำหนดรหัสตัวอย่าง และลงในบัญชีรับ ตัวอย่าง และกำหนดออกผลภายใน 2 สัปดาห์

  3. เจ้าหน้าที่คิดค่าวิเคราะห์ให้ลูกค้าชำระกับการเงินกรณีลูกค้าต้องการชำระเงินก่อน

  4. เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างจัดเก็บตัวอย่างในตู้เย็น

  5. เจ้าหน้าที่ทดสอบจะทำการทดสอบตามพารามิเตอร์ที่ระบุไว้ข้างขวดตัวอย่าง

  6. เจ้าหน้าที่ทดสอบส่งผลมาให้เจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อรายงานผลตามแบบฟอร์มรายงานผล

  7. ห้วหน้าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ลงนามในใบรายงานผล พร้อมเสนอคณบดีลงนาม

  8. กรณีลูกค้ายังไม่ชำระค่าวิเคราะห์ ออกใบแจ้งหนี้ส่งไปยังลูกค้า เมื่อลูกค้าชำระแล้วจึงจัดส่งผลฉบับจริง กรณีลูกค้าชำระค่าวิเคราะห์ จัดส่งผลฉบับจริงให้ลูกค้าตามที่อยู่ระบุในฟอร์ม


© Copyright 2011,Marupong Chomchalao, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University All Rights Reserved.