หน้าแรก

Warning: oci_connect() [function.oci-connect]: ORA-12170: TNS: หมดเวลาการเชื่อมต่อ in D:\Inetpub\wwwATL\common\db_variable.php on line 13
ผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ระบบ:
รหัสผ่าน:
สมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้ระบบ

สำหรับเจ้าหน้าที่
เข้าสู่ระบบ


Warning: oci_parse() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\Inetpub\wwwATL\login.php on line 122

Warning: oci_execute() expects parameter 1 to be resource, null given in D:\Inetpub\wwwATL\login.php on line 123

Warning: oci_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in D:\Inetpub\wwwATL\login.php on line 124
ลิงคืที่เกี่ยวข้อง

บริการของหน่วยงาน

         1. บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำเสีย น้ำทิ้ง น้ำใต้ดิน น้ำบาดาล น้ำประปา น้ำดื่มและน้ำผิวดิน โดยมีดัชนีชี้วัดหรือคุณลักษณะที่ต้องการทราบ ตามประกาศ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด  กฎหมาย หรือมาตรฐานคุณภาพของน้ำประเภทต่างๆ ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ และใช้วิธีวิเคราะห์/ทดสอบตามวิธีมาตรฐาน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA, WEF)


         2. บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ทั้งที่เป็นอาหาร และไม่ใช่อาหาร โดยใช้วิธีวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน  Official Methods of Analysis of Association of Official Analytical Chemists (AOAC)

        3. ตัวอย่างอื่น ๆ ตามที่ผู้ขอรับบริการและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบตกลงกัน

*** บริหารจัดการคุณภาพตามระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติ ISO/IEC 17025 ***
ข่าวสารประชาสัมพันธ์


Warning: oci_parse() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\Inetpub\wwwATL\index.php on line 149

Warning: oci_execute() expects parameter 1 to be resource, null given in D:\Inetpub\wwwATL\index.php on line 150

Warning: oci_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in D:\Inetpub\wwwATL\index.php on line 151
ไม่มีข่าวสารประชาสัมพันธ์
© Copyright 2011,Marupong Chomchalao, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University All Rights Reserved.